Moduł Controlling

CDN XL wyposażony został w rozbudowany system wielowymiarowej analizy zdarzeń gospodarczych, stanowiący fundament dla rachunkowości zarządczej, controllingu i wielowymiarowych analiz danych. Koncepcja tego systemu osadzona jest na wielowymiarowym opisie analitycznym dokumentów źródłowych (faktur, not memoriałowych, list pac i innych dokumentów generowanych w systemie). Dokumenty te w naturalny sposób są sygnowane na etapie ich wystawiania wymiarami standardowymi (np. czas, kontrahent, akwizytor, geografia itp.) oraz dodatkowymi definiowalnymi przez użytkownika.


W odróżnieniu od standardowych rozwiązań controlling'owych, źródłem danych zarówno dla dekretacji księgowej jak i analiz zarządczych są dokumenty powstające w systemie. System dostarcza tym samym kadrze zarządzającej pełnego zestawu niezbędnych informacji do podejmowania strategicznych decyzji bez konieczności czekania na zaksięgowanie dokumentów czy raporty księgowości sprawozdawczej. Równocześnie każdy wymiar może by powiązany z kontem księgowym np. Centrum z tzw. Miejscem Powstawania Kosztów (MPK), co pozwala w pełni zautomatyzować proces księgowania.Struktura modułu podzielona jest logicznie na kilka części: Moduł Klienta Controllingu (obejmujący standardową funkcjonalność dawnego modułu Analiz oraz Controllingu operacyjnego) i Moduł Controlling - Platforma Analityczna (obejmujący standardowo dziedzinę analiz wielowymiarowych - Analizy Sprzedaży oraz jako opcje kolejne dziedziny analiz - Analiza Przychodów i Kosztów oraz Analiza Płatności Sprzedaży). Część operacyjna Controllingu do procesów budżetowania i tworzenia rozbudowanych zestawień i wielowymiarowych analiz wymaga Platformy Analitycznej i wybranych dziedzin analiz.


Część operacyjna Controllingu do procesów budżetowania i tworzenia rozbudowanych zestawie i wielowymiarowych analiz wymaga Platformy Analitycznej i wybranych dziedzin analiz.


Część operacyjna modułu Controlling obejmuje definicje słowników i parametrów (które są równie definiowalne w module administracji) koniecznych do poprawnej pracy tego modułu oraz funkcje operacyjne wykorzystujące te ustawienia.


Część konfiguracyjna obejmuje m.in. definicje struktury firmy (w zakresie praw, kosztów i podległości) wraz z obiegiem dokumentów, definicje dodatkowych wymiarów analitycznych, kategorii finansowych, dokumentów a także schematów opisów analitycznych, konfiguracją podzielnika wynagrodzeń oraz automatycznych transformacji danych (DTS).


Część operacyjna to także generowanie zleceń wewnętrznych, podzielników wynagrodzeń a także obsługa funkcji budżetowania wg wybranych przez operatorów wymiarów podlegający takim procesom.


System CDN XL wyposażony został w Ksiąg Raportów pozwalających zdefiniować zestawienia i analizy wykorzystujące dane zawarte w bazie analitycznej. Pozwala na definiowanie wielowymiarowych zestawie z wykorzystaniem kilku wbudowanych przeglądarek analitycznych. Podstawową jest przeglądarka CDN XL operująca na strukturach drzewa i wykorzystująca mechanizmy zagłębiania się na kolejne poziomy różnych ścieżek wymiarów (drill&down). Kolejne to możliwości wykorzystania funkcji dostępnych w komponentach pakietu Microsoft Office - tabel przestawnych oraz wykresów.Platforma Analityczna modułu Controlling opiera się o Hurtowni Danych (agregując i unifikująca dane pobierane z bazy operacyjnej CDN XL) oraz ściśle współpracująca z Hurtowni Danych Wielodziedzinową i Wielowymiarową bazą Analityczną (OLAP). Analizy zorganizowane są tu w wielowymiarowe dziedziny (kostki) analiz. Dostęp do nich zapewnia Księga Raportów wraz z przeglądarkami analiz zawarte w module Controlling - Klient. Dostępne są następujące dziedziny analiz: Sprzeda, Koszty Dodatkowe Sprzedaży, Wynik Operacyjny, Płatności, Magazyny oraz analizy oparte o dekrety księgowe.


  • Analizy danych odbywają się na dedykowanym do analiz serwerze OLAP (OnLine Analytical Processing), dzięki czemu nie obciążają one pracy operacyjnej firmy.,
  • Budżety mogą być tworzone zarówno dla danych finansowych, jak i ilościowo - jakościowych.

Źródłem danych analitycznych mogą być również zewnętrzne bazy danych np. billing z centrali telefonicznej itp., co pozwala na ścisłą integrację systemu CDN XL z dowolnymi, nawet bardzo specjalizowanymi systemami branżowymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Do góry

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony