Moduł Płace i Kadry

CDN OPT!MA Płace i Kadry moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju potrzeby Użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. CDN OPT!MA umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, także w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.


Program dostępny jest w dwóch wersjach:

CDN OPT!MA Płace i Kadry - moduł podstawowy umożliwiający:

 • Tworzenie indywidualnych ustawień obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych,
 • Wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku,
 • Odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby,
 • Definiowanie systemu wynagrodzeń na 10 różnych sposobów (10 typów algorytmów dostępnych w konfiguracji),
 • Seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników (wyliczanie nawet bardzo nietypowych składników płacowych),
 • Zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
 • Kontrolę stopnia wykorzystania limitu nieobecności przez pracownika,
 • Osobne rozliczanie właścicieli,
 • Export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel,
 • Wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy,
 • Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
 • Wyliczanie wynagrodzenia akordowego.

Wprowadzenie nowego pracownika do systemu

CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus - moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:

 • Obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
 • Skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 12 algorytmów, uwzględniające:
  • Dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu z jakiego mają być brane pod uwagę,
  • Definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych, konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki. Do wyboru mamy zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych i funkcji warunkowych,
 • Automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin (kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych),
 • Odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia),
 • Definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia),
 • Ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji),
 • Opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty. Umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów,
 • Możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w module Controlling systemu CDN XL,
 • Atrybuty czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników,
 • Dodatkowe parametry:
  • Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy,
  • Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac.


Konfiguracja kalendarza

Do góry

Strona główna Oprogramowanie Produkty Sprzęt Serwis Biuro podatkowo-księgowe Kontakt Mapa Strony